List Kręgu Centralnego DK

Na rok formacyjny 2013/2014

Droga wspólnoto Domowego Kościoła! Kochani

Tegoroczny list kręgu centralnego wpisuje się w tradycję zapoczątkowaną przed sześciu laty.

    „Rodzina – podstawowe miejsce formacji. Hierarchia ważności spotkań we wspólnocie DK” (2007);
    „Spotkanie kręgu” (2008);
    „Rekolekcje” (2009);
    „Dzielenie się realizacją zobowiązań” (2010);
    „Droga formacyjna w Domowym Kościele” (2011);
    „Owoce formacji w Domowym Kościele” (2012)
– oto tematy wiodące dotychczasowych listów.

Przypominamy, iż są one na stałe umieszczone na stronie internetowej DK, w zakładce „Formacja” (www.dk.oaza.pl). Tym, którzy ich jeszcze nie czytali – gorąco polecamy ich lekturę. Pozostałych zachęcamy: powracajmy do lektury tych listów na różnych etapach formacji i posługi! Jako Centralna Diakonia Domowego Kościoła, czyli 19-osobowe grono odpowiedzialnych za DK, staramy się łączyć w nich rozeznanie płynące z wsłuchiwania się w wolę Bożą z tym, co słyszymy od Was i co przeżywamy z Wami podczas rekolekcji, dni wspólnoty oraz innych licznych spotkań, w których uczestniczymy z racji pełnionych posług.

W liście na rok formacyjny 2013/2014 postanowiliśmy iść tropem wytyczonym przez listy z ostatnich dwóch lat. Po przyjrzeniu się etapom drogi formacyjnej w DK (z podaniem kryteriów dojrzałości na każdym z nich) oraz swoistym rachunku sumienia, jakie ta formacja przynosi owoce (a może tylko „ogryzki”?), pragniemy nieco bardziej szczegółowo rozważyć jeden z owych „owoców formacji”. Dlatego tytuł tegorocznego listu brzmi:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA ZA DOMOWY KOŚCIÓŁ – GAŁĄŹ RODZINNĄ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

 1. Dlaczego taki temat?

  Wszyscy znamy to z doświadczenia: pieniądze bardzo często wywołują silne emocje. Nie można ich odrywać od życia duchowego. Nie wolno lekceważyć ich wpływu na życie duchowe. Niektórzy wręcz mówią (i mają rację), iż sposób korzystania ze środków materialnych wiele mówi o stanie naszego wnętrza… Małżonkowie doskonale wiedzą, jak ważna jest finansowa stabilność rodziny. Ile (duchowego!) wysiłku trzeba włożyć, aby wzorem św. Pawła umieć zarówno „cierpieć biedę”, jak i „obfitować” (por. Flp 4,12); aby w żadnych materialnych uwarunkowaniach nie zejść z drogi prowadzącej ku życiu wiecznemu…

  Jako odpowiedzialni za Domowy Kościół, jesteśmy często pytani o sposób zagospodarowywania składek zbieranych podczas miesięcznych spotkań kręgów. Mimo wielokrotnych wyjaśnień pytania te powracają, co świadczy o tym, iż jest to ważny temat.

  Podczas niedawnej VI Kongregacji Stowarzyszenia DIAKONIA nie udało się uchwalić dyrektorium dóbr doczesnych – dokumentu, który miał określić zasady zarządzania dobrami materialnymi w Ruchu Światło-Życie. Jego projekt wzbudził tak wiele wątpliwości (również w nas, jako odpowiedzialnych za Domowy Kościół), zarówno co do niektórych zapisów, jak i trybu konsultacji, że zrezygnowano z głosowania i dyrektorium nie zostało uchwalone. Pozostaliśmy bez dokumentu porządkującego gospodarkę dobrami materialnymi w Ruchu Światło-Życie, ale z nadzieją, iż w przyszłości wspólnym wysiłkiem zredagujemy wersję lepiej odpowiadającą potrzebom Ruchu.

  Brak dyrektorium dóbr doczesnych dla całego Ruchu Światło-Życie nie stanowi przeszkody, by uczynić zadość zapisowi zawartemu w pkt. 40 „Zasad DK”, w którym czytamy: Sposoby gospodarowania dobrami doczesnymi są regulowane odrębnymi ustaleniami kręgu centralnego po zasięgnięciu opinii par odpowiedzialnych za DK. Krąg centralny od pewnego czasu pracuje nad stosowną instrukcją, której zadaniem będzie uregulowanie wewnętrznego obiegu środków w Domowym Kościele. Zanim jednak taka instrukcja zostanie uchwalona, pragniemy przypomnieć i doprecyzować zasady, którymi winniśmy się kierować w trosce o finansowanie potrzeb naszej wspólnoty.

 2. Finansowanie potrzeb Domowego Kościoła

  1. składka małżeńska
   Odpowiedzialność finansowa członków DK za swoją wspólnotę wyraża się w przekazywaniu tzw. składki małżeńskiej. Wysokość składki jest określona jako jedna dniówka (czyli 1/365) łącznego rocznego dochodu netto w skali roku każdego małżeństwa będącego członkiem DK (czyli po okresie pilotażu). Zasada ta została zaczerpnięta z Equipes Notre-Dame.
   Serdecznie dziękujemy członkom DK wszystkim członkom DK za coraz lepsze rozumienie potrzeb finansowych DK, które wyraża się poprzez wzrost wpływów ze składki małżeńskiej.

   Po co składki? Chodzi o to, by małżeństwa posługujące w Ruchu mogły inwestować w posługę tylko czas, a nie musiały jeszcze dodatkowo łożyć swoich pieniędzy; by sytuacja materialna rodzin nie stanowiła przeszkody w podejmowaniu poszczególnych posług; by posługa w DK nie odbywała się w wymiarze finansowym kosztem słusznych potrzeb rodziny; by mogła być realizowana zasada: „równi usługują równym” („Zasady DK”, pkt 22).

   Składki są dobrowolne i opierają się na „darze serca” oraz odpowiedzialności za misję DK i całego Ruchu Światło-Życie. Wysokość składki (jedna dniówka z rocznego dochodu) jest tylko pewną wskazówką i może być przez małżonków podwyższona lub obniżona – jeśli tak rozeznają. Nie chodzi też o to, by składkę dokładnie obliczać według rocznego zeznania podatkowego (choć zachęcamy do takich wyliczeń, gdyż one dają nam obraz, jakiego zaangażowania materialnego Ruch od nas oczekuje).
   Składkę małżeńską zbierają animatorzy kręgu lub wybrani przez krąg skarbnicy w cyklu rocznym. Składka może być zbierana jednorazowo lub w ratach (np. podczas miesięcznych spotkań kręgów), stosownie do tego, co postanowią członkowie kręgu.

  2. sposób podziału składki małżeńskiej
   • Składka małżeńska zebrana w kręgu jest w całości przekazywana parze rejonowej lub skarbnikom rejonowym.
   • Para rejonowa pozostawia 20% składek na potrzeby posługi w rejonie, resztę zaś (80%) przekazuje parze diecezjalnej.
   • Para diecezjalna dzieli owe 80% na pół; 40% całości składek pozostawia na potrzeby posługi w diecezji, zaś resztę (40%) przekazuje kręgowi centralnemu (a konkretnie skarbnikom DK).
   • Krąg centralny przekazuje część otrzymanej kwoty na potrzeby Stowarzyszenia DIAKONIA (obecnie jest czwarta część kwoty przekazanej przez pary diecezjalne czyli 10% całości składek). Reszta środków (30% całości składek) jest przeznaczana na pełnienie posługi oraz na finansowanie potrzeb DK na szczeblu krajowym.
  3. wydatki pokrywane ze składek małżeńskich

   Środki pieniężne zgromadzone na szczeblu rejonu DK przeznaczone są na:
   • pokrycie kosztów posługi pary rejonowej i moderatora rejonowego;
   • pokrycie kosztów posługi par pilotujących;
   • organizację spotkań rejonowych;
   • inne potrzeby wynikające z „Zasad DK” (w oparciu o decyzję kręgu rejonowego).

   Środki pieniężne zgromadzone na szczeblu diecezji przeznaczone są na:
   • okrycie kosztów posługi pary diecezjalnej, moderatora diecezjalnego DK i skarbników diecezjalnych;
   • organizację spotkań wspólnoty diecezjalnej DK;
   • organizację rekolekcji (np. dofinansowanie uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej);
   • na inne potrzeby wynikające z „Zasad DK” (w oparciu o decyzję kręgu diecezjalnego).

   Środki pieniężne zgromadzone na szczeblu krajowym przeznaczone są na:
   • pokrycie kosztów posługi pary krajowej i moderatora krajowego DK, par filialnych i skarbników DK;
   • pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu DK;
   • pokrycie części kosztów funkcjonowania Centralnego Domu Rekolekcyjnego w Krościenku przy ul. Jagiellońskiej 100;
   • pokrycie kosztów przygotowania, druku i kolportażu materiałów formacyjnych;
   • organizację ogólnopolskich spotkań odpowiedzialnych za DK;
   • organizację ogólnopolskich spotkań członków DK;
   • współfinansowanie działań ewangelizacyjnych Domowego Kościoła w kraju i poza jego granicami;
   • pokrycie kosztów posługi osób delegowanych przez krąg centralny (np. par łącznikowych z DK zagranicą);
   • pokrywanie części kosztów posługi par odpowiedzialnych za DK w niektórych krajach;
   • inne cele zgodne z „Zasadami DK” (w oparciu o decyzję kręgu centralnego).
  4. inne źródła finansowania potrzeb DK (przykłady)
   • Fundusze celowe. Środki na te fundusze mogą być pozyskiwane od członków Domowego Kościoła na zasadach pełnej dobrowolności;
   • zyski z dystrybucji „Listu DK”;
   • zyski z materiałów formacyjnych tworzonych przez Centralną Diakonię DK;
   • zyski z balów, zabaw, festynów itp.
  5. sprawozdawczość i przejrzystość finansowa
   Gorąco zachęcamy, by pary odpowiedzialne wszystkich szczebli (zwłaszcza rejonowe i diecezjalne) nie zajmowały się same zbiórkami pieniędzy, ale powoływały do tego celu skarbników.
   Diakonie Domowego Kościoła na szczeblu krajowym, diecezjalnym i rejonowym gospodarują samodzielnie zgromadzonymi funduszami, przestrzegając zasady bezwzględnej uczciwości i przejrzystości w wydatkowaniu środków pozostających do ich dyspozycji. Podobny apel kierujemy do par moderatorskich na rekolekcjach. Prosimy o roztropne kalkulowanie kosztów udziału oraz o rozliczanie się wobec pary diecezjalnej z poniesionych wydatków.
   Dokumentowanie przychodów i rozchodów winno następować w formie pisemnej, na zasadzie uproszczonej ewidencji, w postaci zestawień opartych na dokumentach przychodu i rozchodu środków pieniężnych (można wykorzystać druki KP i KW) lub na stosownych oświadczeniach.
   Osoby zajmujące się na poszczególnych szczeblach struktury Ruchu finansami (skarbnicy), powinny przynajmniej raz w roku (najlepiej na ostatnim spotkaniu kręgu rejonowego/diecezjalnego w danym roku formacyjnym) złożyć sprawozdanie finansowe.

   Członkowie kręgu centralnego służą pomocą poszczególnym parom odpowiedzialnym i ich skarbnikom w wyjaśnianiu wątpliwości i problemów związanych z finansami DK.

 3. Słowo do par odpowiedzialnych

  Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada (1 P 5,2-3). Drogie pary odpowiedzialne! Jesteśmy zobowiązani do szczególnej sumienności w gospodarowaniu środkami, które są owocem ofiarności (a często poważnych wyrzeczeń) członków DK. Obracajmy nimi tak, aby służyły jak największemu pożytkowi duchowemu tych, którym służymy. Traktujmy obowiązek rozliczania się z wydatków jako coś oczywistego, jako wyraz szacunku dla ofiarodawców!

 4. Słowo do ofiarodawców, czyli do nas wszystkich

  Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie (2 Kor 9,6). Pamiętajmy o zasadzie dobrowolności, która stanowi fundament każdej składki w Domowym Kościele. Bądźmy radosnymi dawcami (por. 2 Kor 9,7), którzy składają ofiary na rozwój wspólnoty nie dlatego, że muszą („bo tak wypada”, „bo co inni powiedzą?”, „bo inni patrzą”), tylko dlatego, że chcą. Chcą zaś, ponieważ kochają Kościół, kochają Ruch, w którym się formują i świetnie rozumieją, że wielkie dzieła duchowe potrzebują dużych środków materialnych. Domowy Kościół, którego misja adresowana jest do małżeństw sakramentalnych to niewątpliwie dzieło duchowe wielkiej rangi!
  Jeśli uważamy, że nie stać nas na najmniejszą nawet ofiarę na rzecz Ruchu, to trudno w tym miejscu nie zachęcić do swoistego rachunku sumienia. Jaką hierarchią wartości kierujemy się w naszych wydatkach? Oczywiście - jak w każdej dziedzinie życia, tak i w okazywaniu hojności wskazany jest zdrowy rozsądek; nie można łożyć na potrzeby DK kosztem istotnych potrzeb rodziny.

 5. Odpowiedzialność DK za materialny wymiar misji całego Ruchu Światło-Życie

  Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie (zob. „Zasady DK”, pkt 2), stąd też nasza odpowiedzialność materialna powinna obejmować cały Ruch.
  Domowy Kościół na wiele sposobów partycypuje w materialnych kosztach Ruchu Światło-Życie. Przede wszystkim sam jest częścią tego Ruchu, a zatem każda złotówka wydana na potrzeby misji Domowego Kościoła jest złotówką wydaną na potrzeby Ruchu Światło-Życie.
  Należy jednak podkreślić, iż Domowy Kościół nie poprzestaje na zaspokajaniu potrzeb związanych z realizacją własnej misji. Oprócz tego, że krąg centralny przekazuje 10% ogółu składek małżeńskich na potrzeby Stowarzyszenia DIAKONIA, Domowy Kościół wspiera Ruch Światło-Życie na wiele innych sposobów.

  Oto niektóre przykłady:
  • wielu członków DK przekazuje 1% podatku na dzieła prowadzone przez Ruch Światło-Życie;
  • krąg centralny regularnie wspiera działalność Archiwum Ruchu Światło-Życie w Lublinie;
  • Domowy Kościół dzieli się zyskami z dystrybucji materiałów swoich formacyjnych DK z Centralną Diakonią Słowa;
  • wielu członków DK składa ofiary na potrzeby procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego;
  • wielu członków DK włącza się w zbiórki mające na celu pokrycie konkretnych potrzeb materialnych w Ruchu Światło-Życie;
  • członkowie DK prowadzący działalność gospodarczą świadczą konkretne usługi na rzecz Ruchu Światło-Życie, nie pobierając za to żadnych opłat, lub po „kosztach własnych”;
  • w niektórych diecezjach istnieje praktyka pobierania opłaty rekolekcyjnej na rzecz Ruchu Światło-Życie nie tylko od dzieci i młodzieży, ale także od rodzin (choć pamiętajmy, że dzieci i młodzież nie płacą składek w ciągu roku, a małżonkowie - tak);
  • w wielu przypadkach opłata od uczestnika oaz dziecięcych i młodzieżowych pochodzi od rodziców - członków DK;
  • ofiary od uczestników rekolekcji, przekazywane na Ruch (np. ze środków pozostałych po zakończeniu rekolekcji);
  • w niektórych diecezjach DK finansuje budowę lub utrzymuje domy rekolekcyjne służące całemu Ruchowi;
  • pokrywanie całości lub części kosztów organizacji DWDD.

  To tylko niektóre przejawy materialnego zaangażowania DK w potrzeby całego Ruchu Światło-Życie. Jeśli je tutaj wyliczamy, to nie z małostkowości, czy dla próżnej chwały, lecz z szacunku dla faktów, które są szerzej nieznane, a niekiedy bywają podważane.

 6. Rozbudowa Domu przy Jagiellońskiej

  Latem ubiegłego roku, po wielu latach marzeń i planów, by zwiększyć bazę noclegową i poprawić warunki do godnego przeżywania rekolekcji, rozpoczęliśmy rozbudowę Centralnego Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła przy ul. Jagiellońskiej 100 w Krościenku. Dzięki środkom od wielu lat gromadzonym na ten cel na koncie DK prace budowlane, rozpoczęte 28 sierpnia 2012 r., trwały niemal nieprzerwanie aż do czerwca tego roku. W tym czasie doświadczyliśmy zarówno błogosławieństwa Bożego (sprzyjająca pogoda!), jak i ludzkiej życzliwości ze strony projektanta budynku (członka DK) oraz całej rzeszy osób wspierających to dzieło modlitwą, pracą i ofiarą materialną. Pozwoliło to na postawienie nowego budynku w stanie surowym (stan na czerwiec 2013 r.). Latem, ze względu na trwające rekolekcje, prace budowlane były wykonywane w ograniczonym zakresie (m.in. zostały dokończone instalacje hydrauliczne oraz wykonane instalacje elektryczne).
  Podjęcie dalszych prac po wakacjach będzie uzależnione między innymi od wysokości środków finansowych pozostających do naszej dyspozycji. Kolejne planowane prace to między innymi: wykonanie i wstawienie okien, ocieplenie budynku, tynkowanie ścian oraz wylewki.

  Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy już wspierają dzieło rozbudowy - przede wszystkim modlitwą (bo „dowodów” na to mamy na co dzień mnóstwo - Jeżeli Pan nie zbuduje domu, daremnie się trudzą budujący - Ps 127,1), ale także materialnie - poprzez Krąg Przyjaciół Domu przy Jagiellońskiej oraz ofiary składane przy innych okazjach. W dalszym ciągu liczymy na Was!

  Składki i darowizny członków DK z minionych lat umożliwiły rozpoczęcie rozbudowy, natomiast jej kontynuacja zależy od naszej dalszej ofiarności. Statystycznie rzecz biorąc, kwota przypadająca na jedno małżeństwo wynosi około 70-80 zł. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rodziny Domowego Kościoła są w zróżnicowanej sytuacji materialnej i nie można tu stosować równej miary. Zachęcamy zatem do ofiarności na miarę Waszych możliwości. Niech będzie to dar Waszych serc: radosny i niewymuszony, złożony jednorazowo lub rozłożony w czasie.

  Teksty i zdjęcia obrazujące szczegółowo postępy prac są umieszczane w zakładce ROZBUDOWA na stronie DK (www.dk.oaza.pl/v7/dom.php). Zachęcamy do śledzenia zawartych tam informacji.

  Wpatrując się w przykład ks. Franciszka Blachnickiego i mocno licząc na jego wstawiennictwo, jesteśmy spokojni o losy rozbudowy. On nigdy nie pytał, czy go stać na nowe inwestycje, tylko czy są one potrzebne dla dobra Bożej sprawy. „Nie stać nas na kupno jednego domu? Zatem kupmy dwa, bo przecież to nie czyni żadnej różnicy” – oto była jego logika; pozornie szalona, ale – patrząc z dzisiejszej perspektywy – oparta na bezgranicznym zaufaniu do Bożej Opatrzności. To właśnie dzięki tej „szalonej” logice wiary ks. Franciszka, a także dzięki ofiarności członków DK, którzy złożyli się na kwotę umożliwiającą kupno drugiej części domu (zob. historia Domu: dk.oaza.pl/v7/dom.php?rdz=3), Domowy Kościół dysponuje dziś w Krościenku własnym domem rekolekcyjnym. Założyciel od początku bowiem przeznaczył dom przy ul. Jagiellońskiej 100 na potrzeby rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. Dziesiątki lat, wypełnione modlitwą, rekolekcjami oraz staraniami o utrzymanie budynku w należytym stanie materialnym przyniosły namacalny efekt - każdy członek Domowego Kościoła ma prawo myśleć o tym miejscu – „to jest nasz Dom”, a odwiedzając to miejsce – tak właśnie się tu czuć.

  Nie mamy żadnej wątpliwości, że rozbudowa Domu stanowi warunek jego dalszego owocnego funkcjonowania dla dobra rodzin Domowego Kościoła. Jest to szczególne miejsce; przybywamy tam, aby nauczyć się kochać Boga, zaś wychodzimy – aby kochać człowieka (zob. napis na drzwiach do kaplicy). Dzieło jest potrzebne, a zatem pieniądze się znajdą. Pozostaje tylko pytanie, czy Ty bracie, oraz Ty, siostro będziecie mieli w tym swój udział…

  Rozbudowę CDR DK można wesprzeć wpłatą na konto:

  Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
  ul. Blachnickiego 25, 34-450 Krościenko n.D
  Nr rachunku: 61 8817 0000 2001 0020 3964 0001
  z dopiskiem:
  „Krąg przyjaciół Domu przy Jagiellońskiej”

 7. Zakończenie

  Kończąc tegoroczny list zachęcamy Was, kochani, do wnikliwego przeczytania i refleksji nad jego treścią. Niech w tym pomogą poniższe pytania, które – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – winny zostać rozważone podczas wrześniowych spotkań kręgów.

  W jaki sposób rozeznajemy, jaka powinna być nasza odpowiedzialność materialna za Domowy Kościół? Czy znamy wysokość 1/365 naszych dochodów netto (jako orientacyjnej kwoty dla wyliczenia składki małżeńskiej)?
  Jak często modlimy się w intencji zaspokojenia materialnych potrzeb Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie?
  Jakimi jesteśmy dawcami: radosnymi („dajemy, bo chcemy”), czy narzekającymi („dajemy, bo musimy”)?
  Czy czynimy konkretne drobne wyrzeczenia, aby zaoszczędzone środki przeznaczyć na wsparcie materialne dla Ruchu? Jakie?
  Czy jest w nas chęć, by (stosownie do naszych możliwości) wesprzeć dzieło rozbudowy Domu przy Jagiellońskiej zarówno modlitwą, jak i ofiarą materialną?

 8. Kalendarz wydarzeń w roku formacyjnym 2013/2014

  • 6-8 września 2013 - Podsumowanie roku pracy DK w Koszalinie;
  • wrzesień-październik 2013 - rekolekcje dla par rejonowych i diecezjalnych;
  • 13 października 2013 - dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie;
  • 25-26 października 2013 – jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych;
  • 8 grudnia 2013 – dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie;
  • 29 grudnia 2013 – Niedziela Świętej Rodziny. Uroczystość patronalna Domowego Kościoła;
  • 10-12 stycznia 2014 - spotkanie opłatkowe DK w Skorzeszycach (diecezja kielecka);
  • 28 luty-3 marca 2014 - Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze;
  • 23 marca 2014 - dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie;
  • 4-5 kwietnia 2014 - wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych;
  • 1-4 maja, 2014 - spotkanie kręgu centralnego w Krościenku;
  • 11 maja 2014 - dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie;
  • 24 maja 2014 – Pielgrzymka Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu;
  • 6-9 czerwca 2014 - Centralna Oaza Matka w Krościenku;
  • 12-14 września 2014 – Podsumowanie roku pracy DK w Łomży;
      Przez cały rok:
  • odwiedziny kręgów (przez pary rejonowe i łącznikowe), rejonowych (przez pary diecezjalne) i diecezjalnych (przez pary filialne);
  • przygotowania diakonii rekolekcyjnych do rekolekcji.

Sługo Boży, księże Franciszku, „gwałtowniku Królestwa Bożego” – wstawiaj się za nami!

W imieniu kręgu centralnego DK
Z pamięcią w modlitwie

Beata i Tomasz Strużanowscy - Para krajowa DK
Ks. Marek Borowski - Moderator krajowy DK

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7a
Telefon Telefon dyżurny: 601 142 880
Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailkatowicka.pl
Jesteś tutaj: Home List Kręgu Centralnego DK